Studio Portrait

 Simple
Multiple functions
Prioritize customers
 

Smiling Girl

 Simple
Multiple functions
Prioritize customers
 

Asian Man

 Simple
Multiple functions
Prioritize customers
 

Phổ cập và sử dụng blender không chỉ đơn giản là phần mềm, để blender được sử dụng rộng rãi thì ngoài các tính năng mạnh mẽ thì vấn đề về dữ liệu và tài nguyên là vấn đề của cả cộng đồng. Chúng tôi góp mặt và đi cùng nhau vì có cùng mục tiêu xây dựng và đóng góp tài nguyên của blender. Chúng tôi tin là chúng tôi không cô đơn, và các bạn, những người dùng blender sẽ không cô đơn. Nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc đóng góp ý kiến, hãy liên lạc với chúng tôi. Mọi người luôn luôn được chào đón.